ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exte [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 28 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศใช้แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
รายงานรับจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมิถุนายน [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลายนา \\\"ฝุ่น PM2.5\ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.กฤษณา ประกาศราคากลางก่สร้า [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.2/ว00065 รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.2/ว26820 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 1 [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว1592 แจ้งการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว26780 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว1587 ขอให้ อปท.ประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารฯ [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1589 แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว26831 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1590 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/26830 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1588 ขอให้ อท.รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว26828 ขอความอนุเคราะห์ตรวจความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรฯ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 26806 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 งวดที่ 11/2 [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว26770 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1571 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ [ 27 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 1571 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัด อปท.  [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 26656 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษา  [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 26661 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว26715 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว26659 การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว26654 นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่สังเขป อบต.ยุ้งทะลาย
วัดโบสถ์วิทยาคาร
วัดใหม่สิทธาวาส
 
 
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (17 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 1  
สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1603  ตอบ 10  
 
 
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังในตำบลหนองกระทุ่ม (กำลังดำเนินการ) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสียง (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 137  ตอบ 2
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (17 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 164  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ยุ้งทะลาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  การส่งเสริมด้านสาธารณะสุข
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,448,257 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com