หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะเปียก [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
ประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุ้งทะลาย [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาสทางสังคม องค์การบริหารส่วนต [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 71 
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 78 
สรุป 10 อันดับ พรรคการเมืองสูงสุดที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 73 
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 67 
ข้อมูลทางการปกครอง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 49 
10 พฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้ง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 51 
วิธีการนับคะแนน [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 51 
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 50 
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม จิตอาสาตำบลหนองกระทุ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลายนา โครงการชาวบ้านปลายนา [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านช้าง ขอประชาสัมพันธ์เชิญช [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นเพื่อจัดประชุมประชาคมท้อง [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 82 


โครงการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลยุ้งทะลาย [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 77 


โครงการประชาคมการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่ 5 [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว722 การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9937 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9937 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9881 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2561 ของ อปท. [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9843 หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว9857 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว718 การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 9824 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 711 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว9772 การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.ที่กำหนดใหม่ [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว701 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษาฯ [ 16 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว702 การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ตามภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม นม โรงเรียน [ 16 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว699 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 16 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.1/ว9705 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 16 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/688 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.1/ว9179 ขอเชิญอปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.1/ว9639 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของอปท [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.4/ว686 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว9561 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว9564 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฯ [ 14 พ.ค. 2562 ]   
 
 
 


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เพื่อดำเนินการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราช [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย(ให้แล้วเสร็จ)ตั้งไว้จำนวน 500,000 [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย(ให้แล้วเสร็จ)ตั้งไว้จำนวน 500,000 [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดใหม่สิทธาวาส ไตรมาสที่ 2 โดยว [ 24 ม.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
แผนที่สังเขป อบต.ยุ้งทะลาย
วัดโบสถ์วิทยาคาร
วัดใหม่สิทธาวาส
 
 
 
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 219  ตอบ 5  
ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 297  ตอบ 2  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 262  ตอบ 1  
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 187  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 219  ตอบ 5
อบต.เจดีย์ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลเจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 427  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 354  ตอบ 1
อบต.วังยาว น้ำบาดาล (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 621  ตอบ 2
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 117  ตอบ 2
 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ยุ้งทะลาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  การส่งเสริมด้านสาธารณะสุข
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,786,779 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com