ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะเปียก [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุ้งทะลาย [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาสทางสังคม องค์การบริหารส่วนต [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
สรุป 10 อันดับ พรรคการเมืองสูงสุดที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 28 
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 26 
ข้อมูลทางการปกครอง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
10 พฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้ง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
วิธีการนับคะแนน [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 28 
 
 
อบต.บ่อกรุ ประกาศประชาสัมพันธ์โ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เดิมบาง ออกให้บริการฉีดวัคซี [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นเพื่อจัดประชุมประชาคมท้อง [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 12 


โครงการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลยุ้งทะลาย [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 


โครงการประชาคมการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่ 5 [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
 
 
 
 
สพ 0023.2/ว5797 File Microsoft Excel สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดเลขที่ตำแหน่งครู [ 20 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว5797 กำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว5792 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว5628 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว5653 การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว5645 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ก.พ.62 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว5635 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว5637 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/5636 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว 5629 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว5596 แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/5594 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว5571 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : SISฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว430 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว5524 การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 15 มี.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว4811 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]   
สพ 0023.2/ว5487 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  [ 15 มี.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว5483 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบฯ  [ 15 มี.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/5482 ผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักฯ  [ 15 มี.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว5481 ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นฯ [ 15 มี.ค. 2562 ]   
 
 
 


จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย(ให้แล้วเสร็จ)ตั้งไว้จำนวน 500,000 [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย(ให้แล้วเสร็จ)ตั้งไว้จำนวน 500,000 [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดใหม่สิทธาวาส ไตรมาสที่ 2 โดยว [ 24 ม.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
แผนที่สังเขป อบต.ยุ้งทะลาย
วัดโบสถ์วิทยาคาร
วัดใหม่สิทธาวาส
 
 
 
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1198  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 184  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 101  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 1  
 
 
อบต.พิหารแดง เล่นฟรีเครดิตสล็อตได้เงินจริงที่นี่ (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง ฟรีเครดิตสล็อต (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.นางบวช ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 3
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 184  ตอบ 2
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 101  ตอบ 1
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 84  ตอบ 0
 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ยุ้งทะลาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  การส่งเสริมด้านสาธารณะสุข
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,638,686 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com