ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)  
 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) นั้น
บัดนี้ ถึงขั้นตอนการกรอก แบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (External Integrity and Transparency Assessment :EIT) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/0xl27r หรือ QR Code (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 10.56 น. โดย คุณ สุภัตรา แซ่ลิ้ม

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,638,735 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com